Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE

İSTANBUL KONYALILAR VAKFI

BURSİYER VE BURSİYER ADAYLARI AYDINLATMA METNİ

 1. Genel Bilgi

İstanbul Konyalılar Vakfı (“İKV”) ile paylaştığınız kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında gerçekleşecektir. Vakfımız, imkanlarının sınırlı olması sebebiyle gayesi ve faaliyetleri doğrultusunda bursiyer adayının ihtiyaç ile başarı durumu ve benzeri kriterler göz önüne alınarak burs almaya hak kazanan öğrencilerin belirlenmesi amacıyla sizlerden birtakım bilgi ve belgeler talep etmek ve bunlar üzerinden değerlendirme yapmak durumundadır. Bu noktada, gerekli koşulları sağlayarak burs başvurusunda bulunmuş ve istenen belgeleri vaktinde teslim etmiş kişiler arasından dosya üzerinden değerlendirme yapılarak Vakıfça öğrenim bursu kazanmaya aday görülen öğrencilerin mülakata çağırılacağını belirtmemiz gerekmektedir. Vakfımız, vizyon, misyon, ilke ve değerleri çerçevesinde bursiyerlerinin belirlenmesinde tam bir yetkiye sahip olduğu gibi sebepten ari olarak tek taraflı bir karar ile bursu kesebilecek, durdurabilecek, erteleyebilecektir. Bu bağlamda bursiyerlerimizin veya bursiyer adaylarımızın herhangi bir kazanılmış hakkı bulunmamaktadır.

Vakfın gerçekleştireceği burs ve öğrenim ilişkisi, süreç uygunluğu takibi, operasyonel gereklilik ve genel öğrenci bilgi bankası oluşturma işlemleri kapsamında İKV ile paylaştığınız veya paylaşma durumunuz olabilecek kişisel verileriniz (isim soyisim, T.C. kimlik numarası, nüfusa kayıtlı olduğunuz yer, doğum yeriniz gibi kimlik bilgileriniz, ev adresiniz, fotoğrafınız, iletişim bilgileriniz, diğer kuruluşlardan aldığınız burslar ve maddi desteğe ilişkin bilgileriniz, adli sicil kaydınıza ilişkin bilgiler, eğitim görülen okul, sınav sonuçlarınız gibi eğitim bilgileriniz vb.) ve mülakata çağırıldığınız takdirde aileniz tarafından size sağlanan maddi desteğe ilişkin bilgiler not edilerek (Bu bağlamda ailenize ilişkin talep edilen bilgilere istinaden aile bireylerinizi de bilgilendirmeniz gerekmektedir. Kişisel bilgileriniz dışında vermiş olduğunuz ve/veya vereceğiniz aile üyelerinize referans kabul edilebilecek bilgilere ilişkin veriler konusunda iradi olarak davrandığınızı ve sorumluluğu kabul ettiğinizi ve bu sebeplerle tüm sorumluluğun kendinize ait olup İstanbul Konyalılar Vakfı’nın işbu veriler nedeniyle sorumluluk kabul etmeyeceğini ve de vakfın zarar görmesi halinde tüm zararların tarafınızca karşılanacağı,karşılanmadığı takdirde tarafınıza rücu edileceğini kabul, beyan ve taahhüt edilmiş olmaktadır.) işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince İstanbul Konyalılar Vakfı Bursiyer ve Bursiyer Adayları Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekilde işlenecektir.

Tanımlar

Açık rıza                                             : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Anonim hale getirme                          : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi

Kişisel veri                                         : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel veri sahibi                              : KVK Kanunu’nda “ilgili kişi” olarak addedilen, kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Kişisel verilerin işlenmesi                  : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya  da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Başvuru formu                                   : Vakıf bünyesinde kişisel verileri işlenen kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde açıklanan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu

KVK Kanunu                                      : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVK Kurulu                                       : Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Özel nitelikli kişisel veri                     : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

 1. Kişisel verileriniz nasıl toplanır?

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak,

 • Sizlerin beyanına istinaden web sitemiz üzerinden akabinde fiziksel olarak ve tarafımıza verdiğiniz sözlü bilgileri not etmek suretiyle,
 • Vakıf yönetici ve çalışanları, T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) gibi kamu tüzel kişileri ve ilgili kurum ve kuruluşlar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

 

 1. Kişisel verileriniz hangi amaçlarla işlenir ?

Kişisel verileriniz,

 • Başvuru talebinizin değerlendirilmesi,
 • İşleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,
 • Memnuniyet araştırması amacıyla ilgili mevzuat gereği idari makamlarca öngörülen bilgilerin saklanması, raporlanması ve bilgilendirme gibi yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

 

 1. Kişisel verileriniz kimlerle ve hangi amaçlarla paylaşılır ?

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen kişi gruplarına belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarılabilir :

 • Verileriniz bilgi teknolojileri hizmeti amacıyla sunucu, hosting ve bilgi teknolojileri hizmeti aldığımız tedarikçi firmalarımız,
 • İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ilgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi çerçevesinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken özel hukuk kişileri,
 • Vakıf faaliyetlerinin gerektirmesi halinde Vakfın organları, çalışanları ve diğer ilgililer ile paylaşılır.
 • Eğer paylaşmış iseniz sosyal medya hesaplarınız alenileştirme, burs başvurusu için alınan verileriniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kadıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması işleme şartlarına dayanılarak işlenmekte ve burs aldığınız diğer kurumlar ile adli sicil kaydınıza ait bilgiler ise açık rıza işleme şartına dayanılarak işlenmektedir.

Vakfımıza burs başvurusunda bulunmakla tarafınıza ait kişisel verilerin yukarıda açıklanan yollarla toplanmasına, mevzuat gereği belirlenen veya işlendikleri amaçlarla orantılı bir süre boyunca işlenmesine, ilgili mevzuat veya işlendikleri amaçlarla orantılı bir süre boyunca ilgili kişiler ile yurt içinde veya yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlar ile Vakfın yönetimi, çalışanları ve tüm organları ile gerekirse bunların bağlı kuruluşlarına aktarılmasına izin vermektesiniz.

 1. Kişisel verilerinizin işlenmesi dolayısıyla sahip olduğunuz haklar nelerdir?

KVK Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak aşağıda yer alan hususlarda Vakfa başvurabilirsiniz :

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK 13. Maddesi gereğince, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi İKV’ye yazılı olarak Yeşilköy Mah. Gazi Evrenos Cad. No : 22. 34149 Bakırköy/İstanbul adresine veya KVK Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletilebilirsiniz.